Actueel

 

Den Haag, 24 november 2016

Familierechters gaan hun werkwijze aanpassen om te voorkomen dat kinderen schade oplopen tijdens zogenoemde vechtscheidingen. Initiatieven die bij rechtbanken zijn ontwikkeld en goed blijken te werken, worden volgend jaar landelijk ingevoerd. Ook streeft de Rechtspraak naar een andere scheidingsprocedure, waarbij ouders gezamenlijk hun problemen aan de rechter voorleggen. Op die manier wordt hun conflict niet onnodig aangewakkerd.

20 procent

Zo'n 70.000 kinderen maken jaarlijks de scheiding van hun ouders mee, met alle praktische, financiële en emotionele gevolgen van dien. Bij ongeveer 20 procent van de gezinnen verloopt dat niet goed. Ouders worden het niet eens over zorg voor de kinderen of de alimentatie of ze houden zich niet aan afspraken, wat kan leiden tot steeds nieuwe procedures.

Verbeteringen

Kinderen raken in zo’n situatie vaak blijvend beschadigd, vooral als de strijd via hen wordt uitgevochten. Om te voorkomen dat de gang naar de rechter daaraan bijdraagt, hebben rechters een visiedocument opgesteld waarin een reeks voorstellen staat om hun werkwijze te verbeteren. Daarbij staat het belang van het kind altijd voorop. Verschillende vernieuwingen worden momenteel al op proef in de praktijk gebracht en door wetenschappers gevolgd. De Raad voor de rechtspraak heeft nu besloten geld vrij te maken om pilots die zich in de praktijk hebben bewezen landelijk in te voeren.

Regierechter

Een belangrijke verandering is dat altijd een regierechter wordt aangewezen, die alle geschillen rondom de scheiding behandelt, of het nu gaat om boedelscheiding of de verdeling van de zorg voor de kinderen. De rechter praat met de ouders en de kinderen en verzamelt zoveel mogelijk informatie. Zo krijgt de rechter een goed beeld van wat er allemaal speelt in een gezin en wat er nodig is om dat snel en goed op te lossen.

Dossiers scannen

Aan de hand van het dossier wordt vooraf de ernst van de zaak ingeschat. Hoe complex zijn de problemen, is er kans dat het uit de hand loopt, zijn er financiële kwesties die snel opgelost moeten worden? Zo nodig wordt snel een zitting gepland, waar de benodigde instanties vertegenwoordigd zijn, zodat direct knopen doorgehakt kunnen worden. Ook kan extra tijd worden uitgetrokken voor zo’n zitting. Bij het scannen van het dossier wordt bovendien bekeken of mediation mogelijkheden biedt. In dat geval stimuleert de rechtbank de ouders om dat eerst te proberen.

Afspraken over hulp

In Noord-Nederland hebben familierechters afspraken gemaakt met hulpverleners en gemeenten over de hulp die ouders en kinderen kunnen krijgen. Daardoor kunnen zij mensen gericht doorverwijzen en staat vooraf al vast dat de gemeente die hulp financiert. Dat scheelt heel veel tijd en vergroot de kans dat mensen op de juiste plek terechtkomen. De Rechtspraak vindt het van groot belang dat zo’n uniform hulpaanbod overal in het land beschikbaar komt en neemt het initiatief om tot afspraken te komen met betrokken instellingen en gemeenten.

Belangenbehartiger voor het kind

Met de inzet van gedragsdeskundigen (psychologen, orthopedagogen) die als ‘bijzondere curator’ de belangen van het kind behartigen, is de afgelopen tijd bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant veel ervaring opgedaan. Zo’n curator praat met alle gezinsleden, brengt de totale situatie in kaart en zoekt vervolgens oplossingen. De curator zorgt ervoor dat de stem van het kind wordt gehoord, laat ouders het effect van hun gedrag op de kinderen inzien en voorziet de rechter van extra informatie. De Rechtspraak wil ook daar landelijk mee verder, maar moet eerst afspraken maken over de financiering.

Samenhang

In samenhang zullen deze maatregelen ervoor zorgen dat minder kinderen beschadigd raken als hun ouders gaan scheiden, hoopt het Landelijk Overleg Vakinhoud Familierechters. Daar kan ook de wijziging in de procedure aan bijdragen waar de Rechtspraak voor pleit. In de huidige situatie staan ouders tegenover elkaar in de rechtszaal, als verzoeker en verweerder. Vervolgens vraagt de rechter diezelfde ouders om samen aan de beste oplossing voor de kinderen te werken. Dat gaat veel beter als zij zich gezamenlijk tot de rechter kunnen wenden en niet als strijdende partijen, is de verwachting.

Den Haag, 19 augustus 2016

Vrouwe Justitia keert na 13 jaar terug in het logo van de Rechtspraak. Met ingang van 1 september wordt geleidelijk een nieuw beeldmerk ingevoerd omdat het huidige nauwelijks wordt herkend. Herkenbaarheid is van groot belang nu digitaal procederen zijn intrede doet. Als mensen via internet een rechtszaak aanspannen en volgen, moeten ze digitale uitingen van de Rechtspraak direct kunnen herkennen.

Herkenbaar

Links het oude logo, rechts het nieuwe

Vrouwe Justitia wordt beschouwd als hét symbool voor rechtvaardigheid. Haar blinddoek staat voor rechtspraak zonder aanzien des persoons, haar weegschaal voor het afwegen van feiten en omstandigheden, haar zwaard voor het vonnis. Dat is een herkenbaar beeld dat goed past bij de Rechtspraak. Uit onderzoek blijkt dat het bestaande logo geen associaties met rechtspraak oproept.

Noodzaak

De Rechtspraak kan de komende jaren niet met een onherkenbaar beeldmerk werken. Als mensen binnenkort via internet een rechtszaak kunnen aanspannen, moeten ze de officiële Rechtspraakwebsite moeiteloos kunnen onderscheiden van – bijvoorbeeld – die van een juridisch adviesbureau. Dat is nu soms moeilijk. Daarom is besloten een nieuw logo te laten maken.

Invoering en kosten

Bij de gerechten en ondersteunende diensten wordt het beeldmerk geleidelijk ingevoerd om de kosten te beperken. Pas als briefpapier op is en moet worden aangevuld of andere spullen aan vervanging toe zijn, komt het nieuwe logo erop. Het ontwerp (inclusief vooronderzoek) heeft in totaal 35.000 euro gekost.

Digitale aanpassing

De invoering van het logo op internet begint op 1 september en moet voor het einde van het jaar klaar zijn, omdat vanaf 1 januari in fases wordt gestart met verplicht digitaal procederen voor professionals (zie voor meer informatie modernisering rechtspraak). DeRaad voor de rechtspraak trekt daar op basis van een voorlopige schatting maximaal 350.000 euro voor uit. Dat geld gaat vooral zitten in extra werk van de eigen IT-medewerkers. Omdat dat werk grotendeels samenvalt met andere aanpassingen die nodig zijn om digitaal procederen mogelijk te maken, vallen de kosten mogelijk lager uit.

Beeldmerk

De Rechtspraak heeft sinds 2003 een eigen logo, nadat in 2002 de Raad voor de rechtspraak werd opgericht. Tot 2002 was de Rechtspraak onderdeel van het toenmalige ministerie van Justitie, dat Vrouwe Justitia als beeldmerk had. De Rechtspraak kon Vrouwe Justitia daarom destijds niet als logo nemen. Vrouwe Justitia is weer beschikbaar sinds 2010, toen de Rijksoverheid één huisstijl invoerde.

Den Haag, 12 juli 2016

De Eerste Kamer heeft vandaag (dinsdag 12 juli) met algemene stemmen de wetten aangenomen die het via internet indienen van documenten voor een rechtszaak mogelijk maken. De wetten treden op z’n vroegst 1 februari  2017 in werking; vanaf dan moeten professionele partijen als advocaten en gerechtsdeurwaarders stukken digitaal indienen.

D

'Goede advocaat niet meer voor iedereen'

Hulp van een goede advocaat is straks niet meer voor iedereen weggelegd. Ook de vrije keuze voor een raadsman staat op het spel.

Daar waarschuwt de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) voor, als plannen doorgaan om de rechtsbijstand in te perken voor mensen die een advocaat niet zelf kunnen betalen. Betrokken partijen spreken woensdag over de plannen in de Tweede Kamer.

Steen des aanstoots is de beperking van het aantal declaraties. Advocaten krijgen per zaak punten. Het plan is om het jaarlijkse maximale aantal punten waarvoor subsidie gedeclareerd mag worden ruimschoots te halveren: van 2000 punten naar 900.

Volgens de beroepsorganisatie kunnen de gevolgen rampzalig zijn. Voor veel gespecialiseerde advocaten betekent het dat ze nee'' moeten gaan verkopen aan mensen die hun recht willen halen. Het betekent ook dat iemand die graag die ene gespecialiseerde advocaat wil, nul op het rekest kan krijgen omdat die raadsman al aan de limiet zit.

Advocaten moeten hun praktijk bovendien aanvullen met zaken die wel geld opleveren. Het kan dan gaan om rechtszaken waar ze niet gespecialiseerd en dus misschien niet goed in zijn. Volgens de advocaten zijn in bijvoorbeeld het asiel-, straf- en psychiatrisch patiëntenrecht maar nauwelijks betalende cliënten.

"De voorgenomen urengrens betekent het einde voor gespecialiseerde sociaal advocaten die juist de meest kwetsbare rechtzoekenden helpen”, zegt algemeen deken Bart van Tongeren van de NOvA.

Advocaten begrijpen niet dat als maatstaf is gekeken naar een ambtenarensalaris. Daarbij is er geen rekening mee gehouden dat een advocaat kosten maakt voor zijn kantoor en personeel en een ambtenaar niet.

Bij Hofstra Advocatuur kunt u terecht voor uiteenlopende juridische kwesties. Hofstra Advocatuur voert een algemene civiele praktijk, gespecialiseerd in het personen- en familierecht, arbeidsrecht, erfrecht, huurrecht en incasso.

Contactgegevens

Zeverijnstraat 6

1216 GK  Hilversum

Telefoon:  +3135 - 820 02 30

Fax:           +3135 - 820 02 34

Email:        hofstra@hofstra-advocatuur.nl

(KVK 51271192)

Contactgegevens

Zeverijnstraat 6

1216 GK  Hilversum

Telefoon:  +3135 - 820 02 30

Fax:           +3135 - 820 02 34

Email:        hofstra@hofstra-advocatuur.nl

(KVK 51271192)